Poczet szlachty mazowieskiej
- województwo płockie

Jak korzystać ze zbioru * Mapa województwa * Ethos szlachty mazowieskiej * Kilka słów o historii ... * Polecane strony * Strona głównaWojewództwo płockie XVI - XVIII wiek


Ziemia płocka
 - powiat bielski
 - powiat płocki
 - powiat płoński
 - powiat raciąski
 - powiat sierpski


 
 Ziemia zawkrzeńska
- powiat mławski
- powiat niedzborski
- powiat szreński


Herb województwa

 
Kilka słów o metodzie ...

 Nazwy miejscowe, parafie, powiaty

   Nazewnictwo wszystkich miejcowości prezentowanych w Poczcie Szlachty Mazowieskiej zaczerpnąłem z Atlasu Historycznego Polski (wydania z roku 1958 obejmującego samo województwo płockie oraz wydania z 1973 r. przedstawiającego całe Mazowsze). W niektórych, uzasadnionych przypadkach nazwy miejscowe zostały przeze mnie skorygowane w oparciu o Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, wydany pod redakcją Anny Brokiewicz - Celińskiej w latach 1980 - 2000. Te same źródła posłużyły mi do określenia dawnej sieci parafii oraz  granic staropolskich powiatów.
   W rezultacie zastosowane nazewnictwo w miarę możliwości uwzględnia formy zanotowane w źródłach połowy wieku XVI:   rejestrach poborowych, lustracjach dóbr królewskich, wizytacjach kościelnych, przy uwzględnieniu retent, abiurat i rekognicyj.

Źródła
:

A.Borkiewicz-Celińska, Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, Wrocław 1980-1981

S. Herbst, Atlas Historyczny Polski, PAN IH, Seria A: Mapy Szczegółowe, Województwo Płockie około 1578 r., Warszawa, 1958.

P. Mysłakowski, Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin 1675 - 1808, Warszawa, 1998.

A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno - statystycznym opisana przez A. Pawińskiego:  t. 5 - Mazowsze.

Regestr pogłównego prowincji Wielkopolskiej z 1676 r.

Suffragia Wojewodztw y ziem koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego lata: 1648, 1697, 1764 [w:] Volumina legum, 1732 - 1732, 1782.

A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Kraków, 1937.

Wybrana literatura:

L. Białkowski, Ród Czamborów - Rogalów, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie tom 6, 1921 - 1923.

A.Boniecki, Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1899.

A. Biliński, Szlacha ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów, 1932.

A. Borkiewicz - Celińska, Osadnictwo Zawkrza w okresie książęcym [w:]  Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej, J. Antoniewicz (red.) Tom 1, 1971 r.

J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich.

ks. Stanisław Kozierowski, Ród Porajów - Różyców,  Rocznik PTH, tom 9, r. 1928 - 1929.

ks. Stanisław Kozierowski, Studia nad pierwotnym rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. Ród Wczeliczów, Miesięcznik Heraldyczny nr 1 - 12, Rok VIII, 1915.

M. Krajewski, Borzewscy herbu Lubicz z Ugoszcza w ziemi dobrzyńskiej, Lipno, 1990.

S. Leitgeber, Kłobukowscy herbu Paprzyca. Dzieje linii pałuckiej w XVI - XVIII wieku, Genealogia, 5, 1995.

Z. Lasocki, Dołęga czy do Łęga ?, Cieszyn, 1932.

J. Łempicki, Herbarz Mazowiecki, t. 1-3, 1998.

K. Niesiecki, Herbarz polski, 1839 - 1846.

B. Paprocki,  Herby Królestwa Polskiego,  1584.

J. Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego śreniowiecza, Warszawa, 1975.

A. A. Pszczółkowski, Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Szkice,  Warszawa, 2000.

W. Semkowicz, Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w., Archiwum Komisji Historycznej, tom 11, Kraków, 1909 - 1913.

W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, Poznań, 1920.

W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV - XVII w,  Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie tom 3.

A. Supruniuk, Otoczenie ks. Mazowieckiego Siemowita IV (1374 - 1426), Warszawa, 1998.

S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15, Warszawa 1904-1917.

W. Wittyg, Nieznana szlachta i jej heby, Kraków, 1908.

G. i J. Zielińscy, Wiadomośc historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, Toruń, 1881.Copyright © by Karol Dobrzeniecki