Poczet szlachty mazowieskiej
- województwo płockie

Jak powstawał katalog nazwisk i miejscowości * Jak korzystać ze zbioru * Mapa województwa * Ethos szlachty mazowieskiej * Kilka słów o historii ... * Strona głównaElekcja 1648 r.

.
 
Elekcja (viritim) na Woli pod Warszawą. Malarz nieznany, XVII w. Jak pisze Stanisław Smoleński burzliwą była i to głównie z przyczyny Mazurów elekcja piąta w roku 1648. Tak jak  i na  poprzednich elekcjach Mazurowie manifestowali tendencje anty-austriackie i anty-innowiercze. Pierwsze wynikały z uciążliwego "niemieckiego" sąsiedztwa, drugie z prawowierności katolickiej. Na Mazowszu zachodnim w owym czasie wciąż obowiązywał edykt księcia Janusza z 1525 r., zabraniający w całym ksiąstwie , osobliwie w stolicy , przebywać kacerzom, pod karą śmierci i konfiskatą majątku  przechowywac i rozpowszechniać książki luterskie. Na sejmie w 1647 r. posłowie mazowieccy skarżyli się , że niektórzy panowie  z innych ziem zaprowadzali w Warszawie nabożeństwa innowiercze. Z pobudek religijnych Mazurzy zamącili też elekcję - sprzeciwiali się uchylenia edyktu warszawskiego. Nie chcieli pozwolić, aby jak mawiano "komornica wiary [czyli luteranizm] tak starodawnej gospodyni - wierze świętej katolickiej , by najmniejszym sposobem uwłaczyć miała ..." Targnęli się nawet na biskupów, że milczeli, kiedy powinni poświęcić się całkowicie. Zarzucali im., że dostatnie swoje  intraty i dzisięciny nie na aukcyę Chwały Bożej obracją, nie na wybudowanie kościołów, fundacyi, klasztorów, nie na obronę ojczyzny ale na zbytki, na bankiety, łoża srebrne, obicia kosztowne, stroje wymyślne ... Skutkiem tej opozycyi innowiercy musieli  pretensye swoje puścić w reces do przyszłego sejmu konwokacyjnego. Szlachta mazowieckja elekcye Jana Kazimierza podpisała "salvis juribus ecclesiae romanae, decretis ac protestationibus ducatas MasoviaeSpis elektórów  -  "woiewodztwo płockie z powiatami swemi":


Ian Kazimierz w Krasnym Krasiński Kasztellan  Płocki, Starosta Grabowski. Stanisław w Drobninie  Kryski, Kasztellan Raciąski. Stanisław w Krasnym Krasiński, Kasztellan Sierpski. Albrecht z Krasnego Krasiński, Starosta Płocki. Stanisław Klokocki, Sędzia Ziemi Zawskrzeńskiey. Ian Zaborowski, Podsędek Zawskrzeński, Sędzia Grodzki Płocki. Franciszek Wessel,  Chorąży Rożański, Rotmistrz I. K. M. Woyciech w Drozdowie Drozdowski Pisarz Zawskrzyński. Ian  Mostowski, Woyski Płocki. Woyciech Przeciszewski, Miecznik Płocki. Dominik z Krasnego Krasiński. Piotr z Karnkowa Karnkowski, Woiewodzic Płocki. Krzysztof Iłowski. Stanisław Kryski, w Drobninie. Marcin  w Szreńsku Noskowski, Dworzanin I. K. M. Szczęsny  z Drobnia Kryski. Damian w Bieżuniu Kretkowski.  Paweł Kempski. Piotr Kryski. Mikołay Narzymski, Rotmistrz I. K. M. Paweł Szydłowski. Kazimierz Kłokocki, Dworzanin I. K. M. Karola Ferdynanda. Ian  z Karnkowa Karnkowski. Gabryel z Karnkowa Karnkowski. Marcin Szydłowski. Woyciech Stanislaw z Nieborowa Brzeski, Kanonik Płocki. Tomasz Kossobucki  Skarbnik Płocki. Adryan Mostowski. Piotr Mostowski.  Mikołay Mostowski. Adam Kosmaczewski. Maciey w Otoczney Kossobucki. Krzysztof na Unieskach Bronicki.  Woyciech Bromirski. Woyciech Wiadroński. Stefan z Chrapony Rosuszeński. Wawrzyniec Dunin Wolski.  Stanisław Dlużniewski. Ian Malewski, Sekretarz Krola  I. Moi. Ian Kurowski. Woyciech z Tomisławic Tomislawski, obywatel Woiewodztwa Sieradzkiego. Iakub  Zaborowski. Maciey Zaborowski. Andrzey Zaborowski.  Wacław Zaborowski, Komornik Graniczny Płocki. Stanisław Kocorowski. Maciey Błoh, z Chodarąska de Tchorek. Marcyan Błoh z Duniszewa. Mikołay Grabia.  Kazimierz w Szczepkowie Zaborowski. Stanislaw Miłodroski Pisarz Grodzk. Płocki. Stefan Możewski. Szczęsny Miłodroski. Stanisław Miłodroski. Marcin Mliłodroski. Stanisław w Grzebszu Gurski. Bartlomiey Kruszewski, Komornik Zawskrzeński. Woyciech Kruszeński.  Adam Komoński. Woyciech Sępiński. Ierzy Sępiński.  Maciey Szczepkowski Komoruik I. K. M. Job Głuszkowski. Michał Gluszkowski. Marcin Gluszkowski. Adam  Gołęcki. Stanislaw Golęcki. Stefan Mileński. Andrzey  Mileński. Iakub Mileński. Ian Cztaniski. Szczęsny Uniecki. Stanislaw Uniecki. Marcin Cztarzyńcki. Maciey Bukowski. Woyciech Przciszeszewski. Woyciech Rościszewski. Piotr Myślinski. Walenty Grabia. Rafał Rościszewski.  Woyciech Cztarzyński Starosta Cztarzyński. Ian Miecznikowski. Stanisław Bukowski. Zygmunt Brumirski. Ian Szumski. Ian Szumakowski. Stanisław Mysłkowski. Mikołay Strzeszewski. Stanisław Franciszek Mysłkowski. Iakub Myslkowski. Stanisław Srzesiewski. Andrzey Bierkowski. Ian Makomaski. Iakub Makomaski. Marcin Brochocki. Stefan Nieusłowski. Mikołay Wskrzeński. Woyciech Unierzyski. Walenty Unierzyski. Marcin Drozdowski. Iakub Drozdowski. Ian Drozdowski. Waleryan Miłołecki. Maciey Strzesiewski. Symon Strzesiewski. Piotr Strzesiewski. Ian Strzesiewski. Stanisław Gurski. Maciey Peski. Piotr Lutomierzki. Ian Brzeski. Alexander Ujazdowski. Woyciech Kownacki. Walenty Ujazdowski. Mateusz Przeciszewski. Adam Brzeski, Stolnik Rinski. Samuel Brzeski. Adam Sokolnicki. Woyciech Sokolnicki. Mikołay Rydzewski. Stanisław Rydzewski. Andrzey w Dzierzgowie Zaborowski. Ian Alexander Przeracki. Michał Smoleński. Ian Mdzewski. Iakub Przeracki. Andrzey Drozdowski. Woyciech z Rościszewa Rościszewski. Ierzy Konracki, Stanisław Pokrzywnicki. Fabian Szczepkowski. Maciey Szczepkowski. Ian Uniecki. Władysław Uniecki. Tomasz Rościszewski. Sczęsny Szydłowski. Mateusz Kraszewski. Maciey Leszczyński. Woyciech Dzywanowski. Woyciech Goślicki. Ian Karwowski. Zbożny Przeracki. Mikołay Ieżewski. Marcin Bęski. Andrzey Słucki. Ierzy Ubysz. Andrzey Ubysz. Iakub Mościński. X. Stanisław Mysłkowski Kanonik Kruszwicki X. Ian Lutomirski Kanonik Kruszwicki. Ian Koziobrocki. Walenty Koziobrocki. Maciey Koziobrocki. Adam Koziobrocki. Piotr Sławecki. Marcyan Ierzyński. Andrzey Dobrosielski. Stanislaw Pszczolkowski. Ian Zieliński, Stolnik Płocki. Woyciech Zieliński. X. Stanisław z Krasnego Krasiński, Proboszcz S. Michała, y Kanonik Płocki. Iakub Gosuński. Stanisław Szekłucki, Komornik Płocki. Wawrzyniec Bobalecki na Bobalcach. Ian Brudnicki. Ian Zołtowski.


Opracowanie na podstawie:  1) Suffragia wojewodztw y ziem koronnych y Wielkiego X. Litewskiego
                                      2) Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Władysław Smoleński

Herb województwaCopyright © by Karol Dobrzeniecki